[GSS] Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS

 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, thay mặt Hội đồng quản trị, BP TCKT Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông thông báo số: 15/0520/TB-GSS về việc “NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHI TRẢ CỔ TỨC 2019” để lập danh sách chi trả cổ tức năm 2019.

 

Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng!

 

[GSS] THÔNG BÁO V.V NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC 2019