[GOSU] Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Thay mặt HĐQT, Bộ phận IPO kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021.

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

[GOSU] NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021