[GSS] Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Thay mặt HĐQT, BP TCKT kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/0520/NQ-HĐQT-GSS ngày 09 tháng 05 năm 2020.

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

[GSS] NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020