Điều khoản sử dụng

VIỆC CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Bằng việc sử dụng trang web này, và tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nếu dưới dây ("Điều khoản sử dụng"). Bạn nên đọc toàn bộ Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này. Tại đây, “GSS” là Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: chủ sở hữu, giám đốc, các nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Dịch vụ điều hành bởi GSS cho phép người mua và người bán mua và bán cổ phiếu của GSS và các Công ty con, Công ty liên kết. 

RỦI RO
Đầu tư luôn là hoạt động mang rủi ro đáng kể. Giá cả cổ phiếu có thể dao động trên bất kỳ ngày nào. Vì biến động giá như vậy, khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm giá trị tại bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty mà bạn sở hữu cổ phiếu. Và hoàn toàn có thể tồn tại các rủi ro khác mà chúng tôi đã không lường trước được trong điều khoản sử dụng.
Do đó, bạn nên cân thận đánh giá tình hình tài chính của Công ty mà bạn lựa chọn đầu tư cũng như nhận định về khả năng chịu rủi ro của bạn để có chọn lựa thích hợp trong việc mua, bán, giao dịch cổ phiếu.
Chúng tôi sử dụng các dịch vụ ngân hàng để nhận tiền gửi từ khách hàng mua và thực hiện thanh toán.

QUYỀN SỬ DỤNG HỮU HẠN
Trừ trường hợp quy định riêng, tất cả các tài liệu trên trang web này là tài sản của GSS và được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và pháp luật. Bạn có thể xem, in và/ hoặc tải về một bản sao của các tài liệu từ trang web này trên bất kỳ máy tính nào để phục vụ duy nhất cho mục đích cá nhân, mục đích tìm hiểu thông tin, hoặc sử dụng phi thương mại của bạn, miễn là bạn giữ nguyên quyền sở hữu của GSS.
Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng của GSS và các Công ty con, Công ty liên kết được sử dụng ở trang web này là tài sản của GSS và các chủ sở hữu tương ứng. Văn bản, hình ảnh, dữ liệu, giao dịch… được sử dụng trên trang web này thuộc về GSS. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên bất kỳ trang web khác hay máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm; sử dụng trái phép như vậy có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu và có thể dẫn đến vi phạm dân sự thậm chí hình sự.

BẢO MẬT TÀI KHOẢN
Trang web này chỉ dành cho các nhân. Chúng tôi cảnh giác trong việc duy trì tính bảo mật của trang web và dịch vụ. Bằng cách đăng nhập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân và giữ cho các thông tin đó được cập nhật. Bạn cũng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả mật khẩu, bảo vệ cổ phiếu của riêng riêng bạn và bao gồm tất cả các hoạt động giao dịch trong tài khoản của bạn. Nếu có hoạt động đáng ngờ liên quan đến tài khoản của bạn, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, yêu cầu thêm thông tin từ bạn, bao gồm cả tài liệu xác thực, và đóng bang bất kỳ giao dịch đang chờ xem xét. Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu bảo mật, hoặc chấp nhận chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho GSS ngay lập tức nếu có việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn,hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật bằng cách gửi email đến otc@gsscorp.vn. Bất kỳ thành viên nào vi phạm quy tắc có thể bị chấm dứt tài khoản và sau đó phải chịu trách nhiệm về tổn thất nếu có phát sinh cho GSS hoặc bất kỳ người dùng khác của trang web.

CHẤM DỨT TÀI KHOẢN
Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này với GSS và đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, sau khi giải quyết giai dịch chưa hoàn thành.
Bạn cũng đồng ý rằng GSS có thể bằng cách thông báo chấm dứt truy cập của bạn vào trang web và tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng.

LUÔN TRỰC TUYẾN
Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web này có 100% thời gian trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng để cung cấp dịch vụ càng sớm càng tốt nhưng không có bảo đảm rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, hoặc sẽ không có sự chậm trễ, thất bại, lỗi, thiếu sót hoặc mất thông tin truyền đi.
Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo trang web thường có thể truy cập được. Chúng tôi cũng có thể tạm ngưng dịch vụ để bảo trì trang web.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Để tránh sự nghi ngờ, chúng tôi không cung cấp bất kỳ tư vấn đầu tư nào trên trang web. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về định hướng phát triển, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của GSS và các Công ty con, Công ty liên kết nhưng những thông tin này không được coi là tư vấn đầu tư. Bất kỳ quyết định mua hay bán cổ phiếu là quyết định của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tốn thất nào nếu bạn gặp phải.

PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
Để đảm bảo cho các hoạt động cũng như bảo trì, bảo dưỡng trang web, chúng tôi thu phí chuyển nhượng 1% trên giá trị giao dịch hoàn thành đối với người bán. 

PHONG TỎA TÀI KHOẢN
Chúng tôi được phép thực hiện phong tỏa tài khoản đối với các cổ đông có dư nợ theo Quy chế hỗ trợ tài chính nội bộ được ban hành theo Quyết định số 01/2020/QĐ-GSS ngày 19 tháng 02 năm 2020.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN
GSS có quyền thay đổi, thêm hoặc loại bỏ các phần của các Điều khoản bất cứ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua tài khoản của bạn. Sau khi thông báo, bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản sửa đổi. Tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thông báo về những thay đổi trong Điều khoản sử dụng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và tất cả các giao dịch tiếp theo của bạn sẽ tuân theo Điều khoản sửa đổi.

CÁC ĐỊNH NGHĨA
Cổ phiếu: là các mã cổ phiếu hiện hành được giao dịch trên trang web bao gồm: GSS, GOSU, GIHOT, DUO, FLYADS và khi có bổ sung sẽ được thông báo.
Người mua: là người đặt lệnh mua một hoặc nhiều mã cổ phiếu thông qua dịch vụ của trang web.
Người bán: là người khớp lệnh mua một hoặc nhiều mã cổ phiếu thông qua dịch vụ của trang web.
Thành viên: là tất cả cố đông có nắm giữa một hoặc nhiều mã cổ phiếu.
Giá: là giá cổ phiếu mà thành viên sẵn sàng mua hoặc bán, sử dụng dịch vụ của trang web để thực hiện và hoàn thành giao dịch.
Phí chuyển nhượng: là phí mà người bán phải chi trả khi giao dịch được hoàn thành.
Giao dịch: là thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi cổ phiếu thông qua dịch vụ của trang web.
Giá trị giao dịch: là tổng giá trị thanh toán của người mua đối với giao dịch được thực hiện thông qua dịch vụ của trang web.
Dịch vụ: là nền tảng công nghệ, quy định chức năng và thi trường của GSS quản lý để cho phép người mua và người bán thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu.

LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, xin vui lòng liên hệ với otc@gsscorp.vn.

Tin liên quan