Đăng nhập
Bước 1: Truy cập https://otc.gsscorp.vn/guest/login Bước 2: Điền tài khoản và mật khẩu vào 2 ô tương ứng Bước 3: Bấm vào nút đăng nhập Đăng nhập thành công hệ thống sẽ chuyển vào trang https://otc.gsscorp.vn/member/wallet Đăng nhập thất bại, bạn sẽ nhận được thông báo "tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ".
Copy link